MarioKinney

_imdiye kadar, bu kare fiyat_na en yak_n olan bir kameraya sahip ak_ll_ telefon, 960

Rate this Entry
Samsung Galaxy S9 ve S9 Plus'_n 2018'de Mobile Globe Congress'da sergilenece_ine inan_l_yor. O zamana kadar Samsung Galaxy S9 Plus özellikleri ile ilgili çok daha fazla bilgi edinmek istiyoruz. Mobil Planet Kongresi 2018 sonraki ayda Barselona'da. Örne_in, BGR, ak_ll_ telefon aksesuar üreticisi Ghostek taraf_ndan geli_tirilen yakla_makta olan Galaxy S9'u elde etti. Samsung, sat__lar için Android ak_ll_ telefon pazar_n_n liderleri olarak yerini kaybetmekten endi_e duymuyorsa, kendilerini bir kez daha en büyük donan_m ve bilgisayar yaz_l_m_n_n üreticileri olarak kan_tlama _ans_na sahipler. Tahminler _u an dönmeye ba_lad_, ancak spesifik olarak söylenti fabrikas_n_ konu_an bir tahmin var. Ocak ay_nda Apple'_n iPhone sekizinci, amiral gemisi iPhone X ve pazardaki en iyi Android rakipleriyle sava_mak için y_l_n ba_lar_nda geldikleri çok iyi bir f_rsat var. Sony'nin 2018'de 3 yeni iPhone ba_latmaya haz_rland___n_ iddia eden bir gün sonra, ValueWalk arac_l___yla Ice Universe, sonraki y_l_n "mini" hatt_n_ canland_rarak Samsung'un firmaya yenilece_ini iddia ediyor.

ABD, yaln_zca "kene" y_l_n_n ana yükseltme haline geldi_i küçük güncellemeler için argo. Arka taraftaki kamera ç_k_nt_s_ sadece .42 mm'ye dü_ürülmü_tür, bu da lensi korumay_ destekleyecek kadar güçlü olmas_na ra_men, telefonu yere koydu_unuzda gerçekten az farkedilebildi_ini gösterir. Samsung, parmak izi taray_c_y_ Galaxy S8 üzerindeki mercekin yan_na koymak için çok ele_tirildi ve Galaxy S9'daki yeni pozisyon çok mant_kl_. Samsung, mü_teri ele_tirilerine de yan_t verdi ve parmak izi taray_c_s_n_ arka taraftaki kameradan ziyade arka kameran_n alt_na ta__d_. _kinci olarak, telefonunuzun kilidini açmak için bir yüz ve iris taray_c_s_ kullan_yor olabilirsiniz gibi görünüyor. Ak_ll_ Tarama ', dü_ük veya oldukça canl_ ___kta dahi hassasiyeti ve güvenli_i art_rmak için yüzü ve iris taramas_n_ birle_tiriyor. Samsung'a göre, yeni tarz_, son nesil fi_lere k_yasla yüzde on daha fazla i_levsellik veya yüzde 15 daha dü_ük enerji tüketimi sa_l_yor. 4GB RAM kullanan Geekbench, ancak çok dü_ük benchmark skorlar_ bir aldatmaca olabilece_ini önermektedir. Buna ra_men, daha önce söylentiler sadece 4GB'y_ gösteriyor (Not sekizine ra_men 6GB malzeme elde ediyordu).

Not 7'deki çöküntüyü takiben, kat_ pil testlerinin sonucu muhtemelen? Not sekiz s_z_nt_ New York'ta ba_lat_ld___nda do_ruland_, _imdi problem Samsung Galaxy Note S9 olarak bilinen sonraki samsung galaxy s9 k_l_f ö_esine dönü_üyor. En üstte, çarp_c_ görünen ve premium görüntüler sunan bir Samsung logosu var. S_zd_r_lan ambalaj da Galaxy S8'in kutusuna oldukça benziyor. Ünlü bir ak_ll_ telefon aksesuar üreticisi olan Ghostek resmi Samsung Galaxy S9 örneklerini s_zd_rd_. S_n_f, Samsung cihazlar_ yine de daha üst düzey modeller koymak çünkü esas ayn_ olmas_d_r. Bununla birlikte, IP68 derecelendirmesi, AKG taraf_ndan ayarlanm__ ses ve kablosuz _arj olma özelli_i ta__yor. Tam olarak bunun nereden geçti_ini anlamayan saçma, i_e yaramayan bir i_levi olan Galaxy S7 Edge'de yan gösterinin çok daha belirgin bir k_sm_ var. Samsung'un sonraki nesil Galaxy S telefonunu çevreleyen söylentiler, çok uzun süre önce patlak vermeye ba_lad_ ve ku_kusuz makul olan birçok sorun duyduk.

Bu gerçek bir telefonun gözetimi mi yoksa yans_t_c_ m_d_r? Bu büyük bir telefon ve bir çe_it koruma hak ediyor. Öncelikle en yeni Galaxy S9 söylentilerine dayanan samsung galaxy s9 edge k_l_flar_'un sonraki amiral gemisinin, son y_l_n modeline k_yaslanabilir bir tasar_m ve stil sunmas_ bekleniyor ve Qualcomm'un Snapdragon 845 i_lemcisi ile birlikte sunulmas_ bekleniyor. Galaxy S9'un, bir Samsung Exynos 9810 i_lemci veya habersiz (_u anda) Qualcomm Snapdragon 845 i_lemci taraf_ndan çal__t_r_lmas_ bekleniyor. Qualcomm çok önceden Snapdragon 845'i duyurmad_, bu nedenle kesinlikle yeni yonga seti ABD'de Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus'ta olacak. Bu, gösteriler ba_larken elle oynanm__ videolar_n ve çok ilk izlenim içerikli materyalin netlik kazanaca__n_ ima eder. Samsung'un yakla_makta olan telefon Galaxy S9 hakk_ndaki resmi ayr_nt_lar_, inand___m_zdan daha erken aç__a ç_karaca__z gibi görünüyor. Samsung, önceki türden bir _eyin olmas_ durumunda Samsung Galaxy S9'un yan_s_ra tipik Samsung Galaxy S9'un yan_nda kesinlikle bir Samsung Galaxy S9 Plus uygulamas_n_ ba_latacak.

Comments