MohammadSalmond

Samsung'un en yeni ve yakla_makta olan ak_ll_ telefonunu sab_rs_zl_kla bekleyen onlar

Rate this Entry
Galaxy S9 25 _ubat'ta piyasaya sürülecek. Parmak izi taray_c_s_ kameran_n alt_nda ideal bir yere yerle_tirilecek ve cihazlar_n ince çerçeveleri olmas_ bekleniyor. Blass'da ayr_ca, foto_raf makinesinin ard_ndan gelen yeniden yap_land_r_lm__ parmak izi sensörü foto_raflar_ var. Ak_ll_ telefon, çift kamera yönteminin alt_na yerle_tirilen, geriye kalan parmak izi sensörünü bulmaya çal__an Galaxy S8 mü_terilerinin ele_tirilerine de_inen, arkadan monte edilmi_ bir parmak izi alg_lay_c_ i_levi görecek. __ ayr_ca Galaxy S8'deki 2MP'den S9'daki 3MP'ye kadar iris taray_c_n_n megapiksel say_s_n_ art_racak ve mü_terileri daha do_ru tan_mas_n_ sa_layacak. Umar_m, _irket mü_terilerin butonu tekrar e_le_tirmesine izin verir. Google'_n Android Nougat güncellemesi ayr_ca bildirimlerin art_k topluca grupland___n_ ve bölünmü_ ekran çok görevlili_in di_er telefonlar için yeni oldu_unda samsung galaxy s9 k_l_f sahiplerinin samsung galaxy s9 plus fiyat_ bunu birkaç tekrarlamaya tabi tuttu_unu ileri sürdü. Galaxy S9, Galaxy S8 ile ilgili iki ölçüme sahip olma olas_l___ yüksek, ancak benzersiz farkl_ ayr_nt_lar _u anda uygun olarak tan_mlanm_yor. samsung galaxy s9 plus fiyat_, Galaxy S9 ak_ll_ telefonunu MWC'de sergilemek için istekli olmas_na ra_men, Güney Koreli teknoloji devlerinin rakipleri sonraki ay_n önemli olaylar_nda yeni amiral gemilerini ba_latm_yorlar.

Sol tarafta, enerji denetimleri ile birlikte enerji açma / kapama dü_mesi bulunur; ideal iken, bir Bixby dü_mesi olur. Pembe, zümrüt, mavi gibi di_er türden renk seçeneklerinden biri de olsa, di_er insanlara k_s_tl_ eri_im imkân_ buluyor olsalar da, hücre ta__y_c_s_n_n renk seçimine göre sizin için eri_ilebilir olmayabilir. Ve küçük bir stil çimdik, Galaxy S9 için yeni bir renk türüne dönü_ebilir, telefonun sözde mor renkte oldu_u dü_ünülürse. Çerçeveye göre çok daha az stil, cihaz_n ek kompakt olmas_n_ sa_lamakla kalmay_p ayn_ zamanda prototiplerde daha önce görülen fütüristik bir görünüme sahip cihaz_n ana stil cazibesi. Ancak Android, iOS'a k_yasla çok daha enerjiktir; bu nedenle Samsung, pil ömrünü art_rmak için daha büyük bir pile ihtiyaç duyar. GB RAM, 128 GB depolama alan_ ve daha büyük bir pil. Bu depolama kapasitesi, büyük miktarda veri satan 256 GB'a kadar geni_letildi.

Bu ö_e hakk_nda ek ayr_nt_lar güncellenecektir. Bu, _u anda kanseri saptama, deniz suyu ar_t_m_ ve çok daha fazlas_ gibi çe_itli heyecan verici projelerin bir parças_ olan bu malzemenin farkl_ bir kullan_m_n_ i_aret ediyor. Ve 3D ö_esi, Apple'_n önerdi_i gibi bir imge taraf_ndan aldanmay_n anlam_na geliyor. S9 Plus'_n_z_n ekran_n_ korumak için bu zarif çare, kavisli ekran_n kenarlar_n_ bile kaplayan 0.33 mm kal_nl___nda temperli cam koruyucusu gerektirir. Aksesuarlar_n listesi, önceki cihazlarla fark etti_imiz LED Görünümü, _effaf Görünüm, Alcantara ve Koruyucu kapaklar_ gibi bir Hiperknit kapaktan olu_ur. Bu kapak, cihaz_n_z_n arkas_n_, toplu ekleme ile de_i_tirir ve daha sonra, kullan_lmad___nda ön taraf_ndan katlan_r. Galaxy S9 Plus özellikle Snapdragon 845 ve Exynos 9810 yonga setlerinde kullan_lacak. __lemciler birkaç ulusda farkl_ olacak, bu yeni samsung galaxy s9 k_l_f Exynos 9810 ve yeni Qualcomm Snapdragon 845 i_lemciden olu_acak. Bununla birlikte, _u anki söylentiler, S9'un nihai olarak ba_lat_ld___nda bu i_levin gerçekte eksik olaca__n_ dü_ünüyor. Belki firma amiral gemilerini MWC 2018 arac_l___yla k_sa sürede, bir kez daha ba_latmaya karar verecektir?

Samsung, Samsung'un tüm taraftarlar_ için kesinlikle bir sürpriz olan Galaxy Note Fan sürümünü piyasaya sürdü. Elbette Samsung, s_kl_kla oldu_u gibi i_letim sisteminin cildinde görünecek. Muhtemelen her biri öncüllerinin pratikte ayn_ esteti_e sahip olabilir ve rakiplerini üstlenmek için baz_ donan_m yükseltmeleri olacakt_r. S9'un S8'e k_yasla geli_mi_ bir kameraya sahip olabilece_i belirtildi. Ekran da kavisli olacak ve 3 kenarl_kl_ bir Infinity gösterisine sahip olacak. Galaxy s9'u bilmeyenler için çok iyi bir Show'a yard_m etmekle kalm_yor, bu Pro'yu yapacak bir çok yetenek daha var. Yorumlar_ bize bildirin. Samsung Galaxy S serisi cep telefonlar_ hayranlar_ için muhte_em haberler! Samsung'a göre, Google'_n en güncel i_letim yöntemi olan Android Oreo. Baz_ raporlar bile Samsung Galaxy S9'un baz_ durumlarda hayal k_r_kl___na u_ramas_n_ öneriyor. Baz_ raporlar, AMOLED'de oldu_u gibi S8'den de çok fazla dönü_üm yapmayaca__ndan bahsetti.

Comments