MohammadSalmond

  1. Samsung'un en yeni ve yakla_makta olan ak_ll_ telefonunu sab_rs_zl_kla bekleyen onlar

    Galaxy S9 25 _ubat'ta piyasaya sürülecek. Parmak izi taray_c_s_ kameran_n alt_nda ideal bir yere yerle_tirilecek ve cihazlar_n ince çerçeveleri olmas_ bekleniyor. Blass'da ayr_ca, foto_raf makinesinin ard_ndan gelen yeniden yap_land_r_lm__ parmak izi sensörü foto_raflar_ var. Ak_ll_ telefon, çift kamera yönteminin alt_na yerle_tirilen, geriye kalan parmak izi sensörünü bulmaya çal__an Galaxy S8 mü_terilerinin ele_tirilerine de_inen, arkadan monte edilmi_ bir parmak izi alg_lay_c_ i_levi görecek. ...